Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ES Health, vertegenwoordigd door Mw. drs. E. Soudant-Sluman, hierna te noemen dienstverlener, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 73119547.

De dienstverlener en cliënt nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de behandelingen zoals die zijn afgesproken. Het advies en een eventuele behandeling kunnen reguliere geneeswijzen aanvullen, maar vervangt deze niet. Cliënt raadpleegt bij klachten altijd eerst de behandelend arts.

ES-Health behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door ES-Health zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven

Art. 1. Definities.

 • De dienstverlener: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Mw. Drs. E. Soudant-Sluman
 • De opdrachtgever of cliënt: de natuurlijke persoon die aan ES-Health opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/ behandelingen/ consulten.
 • Behandeling: ieder consult, coachingsessie dan wel trainingssessie tussen dienstverlener en opdrachtgever. 

Art 2. Basis

De dienstverlener adviseert de cliënt na een intakegesprek op basis van dit gesprek. Bij de start van het eerste gesprek gaan de dienstverlener en de cliënt een overeenkomst aan, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Art. 3.  Uitvoering van de overeenkomst.

 • De dienstverlener zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op de dienstverlener rust een inspanningsverbintenis. Het advies van de dienstverlener is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen.
 • Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de therapeut worden medegedeeld.
 • Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.
 • De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult totdat opdrachtgever is uitbehandeld.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, bijvoorbeeld bij cursussen.
 • Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Art. 4. Wijziging van de overeenkomst.

 • Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
 • Dienstverlener zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
 • Dienstverlener heeft ten alle tijde het recht, de overeenkomst, zonder opgave van rede, met de opdrachtgever te beëindigen, zonder restitutie van voorafgaande consulten en/of aanschaf van suppletie.

Artikel 5. Overmacht.

Indien de dienstverlener haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de dienstverlener alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Artikel 6. Annulering.

 • Afspraken dienen telefonisch of per what’s app/sms/voicemailbericht minimaal 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Bij annulering korter dan 24 uur voor aanvang van een consult is de opdrachtgever, gezien de gereserveerde tijd, het gehele consult bedrag verschuldigd. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.
 • De dienstverlener is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal de dienstverlener eveneens 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken, waarbij voor de opdrachtgever de meest gunstige tijd zal worden aangehouden

Art. 7. Betaling.

 • Betaling geschiedt in principe direct na afloop van het consult per digitaal betaalverzoek, maar dient in ieder geval te geschieden binnen 7 dagen na behandeldatum middels directe overmaking op het door de dienstverlener aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van 7 dagen is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke rente aan dienstverlener verschuldigd.
 • Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de dienstverlener, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 • Derhalve zal na het versturen van 2 betalingsherinneringen overgegaan worden tot het incasseren via een door de dienstverlener  gekozen incassobureau en/of indien nodig gerechtsdeurwaarder.
 • Indien de zaak is overgedragen aan het door dienstverlener gekozen incassobureau of gerechtsdeurwaarder, onttrekt de dienstverlener  zich volledig van de incassering. Overleg over eventuele betalingsregelingen e.d. kunnen dan door opdrachtgever alleen nog gepleegd worden met het incassobureau/de gerechtsdeurwaarder.
 • Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Art. 8. Tarieven.

 • Dienstverlener is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer bij tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen, halffabricaten of diensten, die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen die prijsverhogend werken waardoor de kostprijs wordt verhoogd. In het voorkomende geval zal de betrokkene daarvan zo spoedig als mogelijk op de hoogte worden gesteld.
 • Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.
 • Dienstverlener behoudt het recht de tarieven te wijzigen.

Art. 9  Geheimhouding.

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

Art. 10. Aansprakelijkheid.

 • Bij de uitvoering van de dienstverlening van bovengenoemd dienstverlener is sprake van een inspanningsverplichting.
 • Dienstverlener geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening voordoen bij de opdrachtgever/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de dienstverlener. Bovengenoemd dienstverlener is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 • De dienstverlener is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever/cliënt door de therapeut/natuurgeneeskundige mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 • Dienstverlener is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de dienstverlener beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.
 • De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij bovengenoemd dienstverlener aansprakelijk wil stellen.
 • Dienstverlener is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of overige natuurgeneeskundige middelen. De leverancier van deze supplementen en/of overige natuurgeneeskundige middelen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. 
 • De opdrachtgever is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan de dienstverlener. 
 • De uit de behandelingen voortvloeiende adviezen of  aanbiedingen zijn maximaal drie maanden geldig. Daarna dient het advies herijkt te worden in een individueel consult of te worden gestaakt.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van dienstverlener. 

Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door bovengenoemde dienstverlener worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden, workshops, inloopspreekuren en overige activiteiten. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.