Privacy verklaring


ES Health - Kinesiologie & Brain Gym

ES Health, ('''wij''), gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


ES Health acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, www.eshealth.nl en gerelateerde websites en diensten. 

Daarnaast staan er in de AVG een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan elke therapeut in Nederland moet voldoen omdat er gegevens worden vastgelegd in clientendossiers. ES Health voldoet aan deze regels omtrent privacy. Ook deze zijn te vinden in deze privacy verklaring. 


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 11 augustus 2022


Gebruik van persoonsgegevens


Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die ES Health aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld


Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Eventueel bankrekeningnummer


Gronden voor de verwerking


Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • ES Health analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • ES Health verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.Met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens voor behandelingen in de praktijk:


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ES-Health een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Je dossier bevat je naam, adres en contact gegevens (telefoon, email), aantekeningen over je gezondheidstoestand, gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en adviezen, en informatie over eventuele supplementen en medicijnen die je gebruikt. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die je aan mij hebt gegeven, maar die door een andere zorgverlener zijn verzameld, bijvoorbeeld je huisarts of specialist.

Voor het opslaan en verwerken van je dossier maakt ES Health gebruik van het digitale online administratieprogramma MijnDiAD. Door akkoord te gaan met de behandelovereenkomst ga je akkoord met de verwerking van de gegevens hierin. 

Alleen je behandelend kinesioloog heeft toegang tot de gegevens in je dossier en zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Conform de WGBO worden je gegevens tot 20jaar na beëindiging van de therapie bewaard.


Maximaal 1 maal per maand ontvang je een email met algemene informatie van ES-Health. Mocht je daar geen interesse in hebben dan kun je dit aangeven via info@eshealth.nl. Alle overige emails zijn persoonlijk en op jouw persoonlijke situatie van toepassing.


Delen met anderen

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld en je deze factuur kunt declareren bij je zorgverzekeraar. Het gaat om:

Naam, adres en woonplaats

Geslacht

Klantnummer en geboortedatum

De datum van de behandeling

Een korte omschrijving van de behandeling, bv. “Kinesiologisch consult”


 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming

Voor elke andere reden tot delen van jouw gegevens, wordt altijd eerst je expliciete toestemming gevraagd. ES-Health zal je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en/of verstrekken zonder deze toestemming. 

Bewaren van persoonsgegevens


Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden. Uw dossier wordt conform de WGBO 20 jaar bewaard. 


Uw rechten


U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. Er zal dan een afspraak worden gemaakt. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen


We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.Analytics


Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies


Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging

ES-Health neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ES-Health via info@eshealth.nl of 06-11474 675. 


Disclaimer

ES-Health besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. ES-Health behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. ES-Health aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. ES-Health aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Esther Soudant. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem contact op via info@eshealth.nl